دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان

) روش گردآوری داده­ها و اطلاعات

گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو روش مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای و میدانی ( مصاحبه، نظاره و پرسشنامه) صورت گرفته می باشد. از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه­ای برای تنظیم چارچوب نظری پژوهش بهره گیری شده؛ تا با مطالعه تحقیقات پیشین و نتایجی که در مقصدهای جغرافیایی مختلف به وجود آمده، مؤلفه­های پژوهش را تعیین کرده؛ سپس، با توزیع پرسشنامه به جمع­آوری اطلاعات پرداخته گردد. از سوی دیگر با در نظر داشتن موضوع و اهداف پژوهش، جهت مطالعه ویژگی­های شهر بوکان طبق شاخص­های مدل باتلر از روش مصاحبۀ سازمان نیافته با 7 نفر از مسئولان و کارشناسان توسعه گردشگری شهر بوکان بهره گیری شده می باشد.

3-6-1) روش نمونه گیری و حجم نمونه

نحوۀ انتخاب اعضای این پژوهش به صورت نمونه­گیری غیراحتمالی[1] و  هدفدار یا قضاوتی[2] می باشد. در این پژوهش از روش نمونه­گیری انباشتی (موسوم به گلوله برفی[3] – که نوعی دیگر از روش نمونه­گیری غیراحتمالی محسوب می­گردد) بهره گیری گردید. در بین راهبردهای متنوع نمونه­گیری در پژوهش کیفی، طبق نظر جانسون[4]، 1989؛ میریام،1998، نمونه­گیری شبکه­ای زنجیره­ای یا معیارمحور بهترین و مناسب­ترین راهبرد برای پژوهش کیفی می باشد. در این شیوه محقق بر اساس موضوع، اهداف یا ابعاد پژوهش، افرادی را برای مصاحبه انتخاب می­کند. محقق بعد از انتخاب اولین فرد و اجرای مصاحبه، فرد بعدی را به پیشنهاد وی جهت مصاحبه پیدا می­کند. این جریان به همین شکل ادامه می­یابد تا زمانی که تعداد نمونه­ها کافی به نظر برسد.

4-6-1) روش تجزیه و تحلیل داده­ها

به مقصود تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه، از آمار توصیفی (پارامترهای مرکزی) بهره گیری گردید؛ سپس، با بهره گیری از تکنیک SWOT که ابزاری برای تعیین راهبردهای مؤثر می باشد، داده­ها و اطلاعات تحلیل می­شوند و در نهایت با بهره گیری از ماتریس داخلی و خارجی (IE) جایگاه شهر بوکان مشخص و استراتژی­های متناسب با آن با بهره گیری از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) الویت­بندی شده می باشد.

7-1) قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش شهر بوکان می­باشد.

2-7-1- قلمرو زمانی پژوهش

 پیش بینی می­گردد این پژوهش از اردیبهشت ماه 1393 تا بهمن ماه 1393 به طول انجامد.

[1] non-probability sampling

[2] purposive/judgmental sampling

[3] chain-referral/snowball sampling

[4] Janson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف اصلی

  1. شناسایی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور
  2. الویت­بندی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور

2-5-1) اهداف فرعی

  1. تعیین جایگاه شهر بوکان در مدل چرخه عمر باتلر؛
  2. شناسایی نقاط قوت و ضعف شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری؛
  3. شناسایی فرصت­ها و تهدیدهای شهر بوکان در راستای ارتقای گردشگری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه شهر بوکان  با فرمت ورد